Archive for maart, 2007

Illegalen tellen

maart 3, 2007

PvdA kamerlid Hans Spekman pleitte gisteren voor een onderzoek naar het aantal illegalen in Nederland. Als we eenmaal weten hoeveel illegalen er precies zijn, valt deze ‘problematiek’ immers veel beter aan te pakken. De oplossing? Die mensen het land uitzetten, want  “ze halen ons brood weg”. Ook al zijn ze één jaar oud.

Spekman is zo’n no-nonsens sociaaldemocraat die graag “midden in de werkelijkheid” staat, en daarom het liefst zes keer per dag door oude volkswijken heen wandelt, om de maatschappelijke problematiek in Nederland beter te kunnen begrijpen. Zijn levensmotto is: “het gaat er om of je deugt of niet deugt”. Het vorige kabinet, meldt Spekman op de PvdA website, “heeft het voor de meest kwetsbaren nog moeilijker gemaakt”.

Spekman wil nu alle illegalen in Nederland – bij de instanties waar die mensen nog terecht kunnen – gaan traceren, om ze zo sneller te kunnen uitzetten. Niet hardvochtig en streng, zoals Verdonk deed, maar uit humanitaire overwegingen: die mensen hebben hier een vreselijk leven, dus je helpt ze een handje als je ze zo snel mogelijk over de grens zet. Gisteren zette Spekman zijn visie uiteen in het programma “Pauw en Witteman”.

Lees mee hoe Spekman zijn visie uiteen zet:

Paul Witteman: Hans Spekman vindt dat het aantal illegalen dat in Nederland vertoeft, geteld moet worden. Dat we moeten weten hoeveel het er zijn. Waarom eigenlijk? Je zou denken, als ze illegaal zijn, dan lukt dat toch niet om ze in kaart te brengen.

Hans Spekman: Nouja, ik heb me altijd geërgerd dat we heel veel dingen niet willen weten en dat we onze ogen er zelfs voor sluiten. Dat vond ik heel erg, zo organiseren we onze eigen blinde vlek. En uhh.. ik zie dat illegaliteit mensen kapotmaakt, ik zie dat illegaliteit leidt tot verdringing van werk, van mensen die hier gewoon wonen en die hier legaal zijn, en ik zie dat illegaliteit leidt tot hele vervelende overlastsituaties in buurten en wijken.

Witteman: Maar daar hoef je niet voor te tellen, om dat te weten, blijkbaar.

Spekman: Nou, kijk, ik kom dus ook situaties tegen van een meisje die hier op éénjarige leeftijd komt, en die nu zestien is, en die dus klaarblijkelijk hier vijftien jaar illegaal kan zijn, en dan is het wel vreselijk dat zo iemand dan ineens alles afgesneden wordt, en die heeft dan geen toekomst meer. Terwijl als je in jaar één dat zij hier is gelijk ingrijpt en haar terugbrengt naar haar familie en land van herkomst, dat wel kan.

Witteman: Hoho, begrijp ik nu dat u zegt: als wij weten dat zij hier één jaar zit, dan zetten we haar het land uit?

Spekman: Ja. Ja, omdat ik vind, en dat vind ik ook echt, kijk als je hier illegaal komt, en ik heb het niet over de asielzoekers, maar ik heb het over mensen die hier illegaal komen om te werken, of omdat ze gedumpt worden door de familie, of omdat hun man liever een vrouw heeft in een afhankelijke situatie in plaats van een legale vrouw, dat soort situaties komen allemaal voor. En die zijn echt vreselijk.

Witteman: Maar betekent dat nou, u weet dat er kinderen naar school gaan, illegaal. Dat u vindt dat als de andere ouders dat merken dat ze dat moeten zeggen, zodat de overheid die kinderen eruit kan zetten?

Spekman: Nee, ik hoef geen kliksysteem.

Witteman: Maar dan kom je er niet achter.

Spekman: Jawel want die scholen, en de gezondheidszorginstellingen, die weten het bijna allemaal. Alleen als ik daar mee spreek, wat zeggen ze? Wij zeggen niets meer tegen de overheid, omdat wij dan bang zijn dat wij onze centen niet meer krijgen, dan wordt het allemaal niet bekostigd.

Witteman: Dat is toch ook uit betrokkenheid met die mensen, omdat ze anders het land uit worden gezet?

Spekman: Nee, maar heel vaak ook gewoon omdat ze dan de centen niet krijgen. Maar ik zie het maatschappelijk probleem voor die mensen. Want als jij hier als kind komt op je eerste levensjaar, en je bent op een gegeven moment zestien, en je moet dan echt terug, wat is dan je kans om terug te keren naar een land als Marokko, terwijl je hier vijftien jaar hebt gewoond, dat vind ik vreselijk. Dus ik vind dat we als overheid veel strakker bovenop illegaliteit moeten zitten, om het nog maar niet te hebben over al die mensen die hier illegaal hun brood komen verdienen, en die dus het brood weghalen van de mensen die hier legaal zijn.

Jeroen Pauw: Maar er zijn misschien, er gaan natuurlijk een aantal getallen de ronde, en die getallen variëren, ik geloof dat het grootste getal 200.000 mensen is. Dan wilt u dus die mensen traceren, en u wilt uiteindelijk dat ze dan toch het land uitgaan?

Spekman: Ja. En dan vooral voor de groep, want ik maak onderscheid tussen verschillende groepen, want de illegalen worden altijd op één hoop gegooid maar dat is niet zo. Ik bedoel je hebt de illegale Roemeen die hier komt werken, en die halen gewoon de boterham weg voor andere mensen. Er is een groep van vrouwen die hier min of meer gevangen worden gehouden door een zogenaamd lieftallige man, dat vind ik weer een ander geval. (…) Vreselijk.

Pauw: Maar, wat doet u dan met die vrouw? Want uiteindelijk zegt u dan luister eens als ik daar achter kom, dan moet die vrouw toch terug naar Turkije.

Spekman: Ja. Ja. Behalve, in de enige situatie dat ik er anders over denk, is als er bijvoorbeeld gedwongen mensenhandel achter zit, met gedwongen prostitutie. Dan wil ik die vrouwen een veilig huis bieden. (…)

Pauw: Maar die mannen die getrouwd zijn met bijvoorbeeld, het is uw voorbeeld, een Turkse of Marokkaanse vrouw, en die vrouwen hebben geen verblijfsvergunning gekregen, daarvan zegt u, als ik daarachter kom moeten die vrouwen terug naar Turkije of Marokko.

Spekman: Ja, omdat er vaak sprake is van gedwongen huwelijken.

Witteman: Hoe gaat u nu die mensen tellen?

Spekman: Nou, ik wil dat we als overheid het anders gaan doen dan nu. We doen net alsof we blind zijn, we doen net alsof we niks weten, het bestaat niet, en alles wordt weggeredeneerd. Dus al die gezondheidsinstellingen, al die scholen, die durven niet te melden aan de overheid waar het om gaat. Ik denk dat er hele goede onderzoekers zijn, ook in Nederland, zoals Kalmthout, professor in Tilburg, die gespecialiseerd is in illegalen en die niet alleen kan blootleggen hoeveel mensen het zijn ongeveer, maar vooral wat de mechanismes zijn waardoor mensen zo lang in Nederland kunnen verblijven in de illegaliteit, want met name dáár gaat het mij om.. (…) want je kunt die schattingen beter maken, als je op een gegeven moment de gelegenheid hebt, dat je het vertrouwen wint van die gezondheidsorganisaties, of het nou is de psychische zorg, of de ouderenzorg – want daar zijn ze ook! -, of dat het de ziekenhuiszorg is of de huisartsen, dat zijn allemaal instellingen of personen die het nu niet melden.

Witteman: En die gaan dat dan doen. Laten we er eens even van uitgaan dat ze dat doen. Nogmaals, veel zullen morele bezwaren hebben omdat ze denken, we klikken, maar stel…

Spekman: Nee, maar dat is niet waar. Kijk, zij hebben ook bezwaren tegen het niet kunnen melden, omdat zij ook zien dat een deel van deze groep gewoon de vernieling in gaat. (…) Ik vind het vreselijk, dat ze het niet kunnen melden.

Witteman: Dan melden ze dat, en wat gebeurt er dan, dan moeten die illegalen worden opgepakt, of niet?

Spekman: Ja.

Witteman: Alle hoofdcommissarsissen van het land zeggen elk jaar, dat heeft niet onze prioriteit. Met andere woorden, we hebben daar helemaal geen zin in, om mensen op te pakken. Want dat doet ons aan een periode denken, waar we geen trek meer in hebben.

Spekman: Ja maar dat vind ik een onzinnige vergelijking. Ik heb ook geen trek in die periode. Ik kijk alleen dat ik mensen niet kapot wil laten gaan, dus als het gaat over die kleine kinderen, die hier al zo lang zijn, die gaan kapot, als wij ons blind blijven opstellen, dus dat vind ik vreselijk; als het gaat over die Roemenen, Polen, weet ik wat allemaal, die hier illegaal werken, die moeten terug naar de landen van herkomst want die zitten gewoon op de banen van mensen die hier legaal zijn.

Witteman: De politie zal ze moeten oppakken, is uw stelling.

Spekman: Ja. En niet alleen de politie, ook de arbeidsinspectie.

Pauw: (…) Er zijn ook schrijnende gevallen. Waarom zegt u niet, ik rek nog een keer dat generaal pardon op, en haal al die illegalen er ook uit en dan zijn we klaar.

Spekman: Daar ben ik niet voor (…)

Witteman: Is er een meerderheid voor uw standpunt, in de Tweede Kamer?

Spekman: Ik hoop altijd dat de meeste mensen wel willen redeneren vanuit de werkelijkheid. Ik ga er vanuit, maar tot nu toe willen we het liever niet weten, doen we alsof we blind zijn, en alsof het niet bestaat.

Hans Spekman doet alsof hij een ‘probleem’ heeft ontdekt dat tot nu toe geheel genegeerd is door de Nederlandse politiek, terwijl al sinds de Koppelingswet van 1998 alles in het werk wordt gesteld om ‘illegalen’ van zoveel mogelijk voorzieningen uit de sluiten, en grootschalige oppak-acties bijna elke week worden georganiseerd. Nederland is het enige land in de Europese Unie dat illegalen in kleine hokken in ‘bajesboten’ opsluit. Dat Spekman nu ineens doet alsof ‘de politiek’ blind is voor een ‘probleem’ dat hij nu zogenaamd ineens ontdekt heeft, is bijzonder merkwaardig, en doet eerder vermoeden dat Spekman zèlf de afgelopen jaren heeft zitten dutten.

Spekman pakt het wel wat handiger aan dan zijn partijgenoot Aad Kosto, staatssecretaris van Justitie onder Lubbers III, die heel ontactisch verkondigde dat “alle illegalen moeten verdwijnen”. Spekman wil precies hetzelfde, maar brengt het wat slimmer: het is juist humaan om illegalen te traceren en uit te zetten, want hoe langer ze hier blijven, hoe meer ze de vernieling in gaan. Illegalen niet opjagen en uitzetten is dus eigenlijk inhumaan en hardvochtig, ook voor de legalen onder ons, die hun boterham opgepeuzeld zien worden door de niet-legalen.

Het beleid van het vorige kabinet ten aanzien van illegalen kan dus gecontinueerd worden, alleen nu nog intensiever, maar wel vanuit een humaan perspectief. Precies daar hebben we nu de Partij van de Arbeid voor in de regering.

Bron: Eurodusnie website, maart 2007

Advertenties

Seculiere islam-top

maart 1, 2007

Begin deze maand vond in St. Petersberg (Florida) een bijeenkomst plaats van mensen afkomstig uit allerlei islamitische landen, met als onderwerp de “seculiere islam”. Ondertekenaars van de slotverklaring zijn onder meer Afshin Ellian en Ayaan Hirsi Ali.

Er staan enkele interessante elementen in de zgn. St. Petersburg Declaration, daarom volgt hieronder de vertaling.

Wij zijn seculiere moslims en seculiere individuen uit moslim-gemeenschappen. Wij zijn gelovigen, agnosten en ongelovigen, samengebracht door een grote strijd, niet tussen het Westen en de Islam, maar tussen de vrijen en onvrijen.

Wij onderschrijven de onvervreemdbare vrijheid van het individuele geweten. Wij geloven in de gelijkheid van alle mensen.

Wij eisen de scheiding van religie en staat en de eerbiediging van de universele mensenrechten.

We vinden tradities van vrijheid, rationaliteit en tolerantie in de rijke histories van pre-islamitische en islamitische maatschappijen. Deze waarden behoren niet toe aan het Westen of het Oosten. Zij behoren tot het gemeenschappelijke morele erfgoed van de mensheid.

Wij zien geen kolonialisme, racisme, of zogeheten ‘islamofobie’ in het onderwerpen aan kritiek of het veroordelen van islamitische gebruiken, wanneer deze in strijd zijn met de menselijke rede of rechten.

Wij roepen de regeringen van de wereld op om sharia-wetgeving, fatwa-rechtbanken, clericale macht, en staatsgodsdienst in al zijn vormen af te wijzen; om in overeenstemming met Artikel 18 van de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens alle straffen voor godslastering en afvalligheid af te schaffen; om praktijken zoals vrouwenbesnijdenis, eerwraak, gedwongen sluiering, en gedwongen huwelijk, die de onderdrukking van de vrouw in stand houden, tegen te gaan; om homosexuelen te beschermen tegen vervolging en geweld; om sectarisch onderwijs te hervormen dat onverdraagzaamheid en fanatisme tegen niet-moslims onderricht; en om een open publieke ruimte te koesteren waarin alles vrij bespreekbaar is zonder dwang of intimidatie.

Wij eisen dat de islam wordt bevrijd uit haar gijzeling door totalitaire ambities van machtshongerige mannen en de strenge restricties van de orthodoxie.

Wij roepen academici en denkers overal op om zich aan een onbevreesd onderzoek van de oorsprong en bronnen van de islam te wagen, en om de idealen van vrij wetenschappelijk en spiritueel onderzoek te verbreiden via cultuur-overschrijdende vertalingen, publicaties en de massamedia.

Wij zeggen tot moslimgelovigen: er is een prachtige toekomst voor de islam als een persoonlijk geloof, niet als een politieke doctrine; tot christenen, joden, boeddhisten, hindoes, baha’is, en alle leden van niet-moslim geloofsgemeenschappen: wij staan aan jullie zijde als vrije en gelijke burgers; en tot ongelovigen: wij verdedigen jullie onvervreemdbare vrijheid om in twijfel te trekken en van mening te verschillen.

Vóórdat iemand van ons lid is van de Umma, de gemeenschap van Christus, of het Uitverkoren Volk, zijn we allemaal lid van de gemeenschap van het geweten, de mensen die zelf moeten kiezen.

Tot zover. Eén van de ondertekenaars van de tekst is Ayaan Hirsi Ali, waarschijnlijk de reden dat de tekst integraal werd afgedrukt in de Volkskrant, aangezien elke activiteit of uitspraak van dit ex-kamerlid nog steeds breed wordt uitgemeten in de Nederlandse media. Afgezien van Afshin Ellian bestaat de lijst ondertekenaars voor mij uit louter onbekenden. Het gaat om mensen uit Iran, Syrië, Egypte, Jordanië en andere landen – de meesten overigens met een dubbele nationaliteit.

Het is een nogal ronkende, maar toch mooie verklaring waar weinig op af te dingen valt. De meeste linksen zouden deze verklaring zonder meer kunnen ondertekenen, lijkt me. Merkwaardig is wel de fixatie op religie als het enige maatschappelijke verschijnsel dat onrecht en misstanden, en dus “de strijd tussen de vrijen en onvrijen” veroorzaakt. Ongelijkheid, schending van mensenrechten, en meer specifiek onderdrukking van vrouwen of homosexuelen is niet enkel terug te voeren op religie, en zeker niet enkel tot de islam, zoals sterk in de verklaring naar voren komt.

Positief aan de verklaring – en opvallend, aangezien Hirsi Ali deze mede heeft ondertekend – is dat men de pijlen richt op de politieke islam, en niet op de islam in het algemeen. Er wordt geen enkel probleem gezien in de islam als een persoonlijk geloof; men keert zich enkel tegen de islam als een ‘politieke doctrine’.

Opvallend ook – en geheel in strijd met het “verlichtingsfundamentalisme’ – is de erkenning dat het Westen niet het alleenrecht heeft op “tradities van vrijheid, rationaliteit en tolerantie”, maar dat deze tot het erfgoed van de gehele mensheid behoren, inclusief de ‘pre-islamitische en islamitische maatschappijen’. Dat is nog eens wat anders dan het lompe ‘islam-bashing’ dat ook in Nederland zulke trieste dieptepunten heeft bereikt. De verklaring komt op voor ongelovigen, en keert zich behalve tegen sharia-wetgeving ook tegen de christelijk-clericale macht en ‘staatsgodsdienst in al zijn vormen’.

Dit laatste wordt ook verkondigd door Nawal al-Saadawi, de Egyptische schrijfster en feministe die onlangs naar Amerika is vertrokken, omdat zij door de hoogste islamitische instantie in de sunnitische wereld, Al-Azhar, vervolgd wordt vanwege haar zogenaamd blasfemische toneelstuk “God neemt ontslag op de topconferentie”. Dit stuk, dat overigens wel in Egypte gedrukt en gepubliceerd kon worden – maar al snel daarna vernietigd – leverde haar de idiote aanklacht van ‘geloofsafval’ op. Saadawi, die door moslimextremisten regelmatig met de dood is bedreigd, maakte maandag in NRC Handelsblad duidelijk dat niet enkel de radicale islam het probleem is: “In feite is godsdienst een politieke ideologie. Religie wordt door alle regeringen gebruikt, zowel in het Westen als in het Oosten. George Bush wordt gesteund door christelijke fundamentalisten, Israël is gebaseerd op joods fundamentalisme, Saoedi-Arabië is gebaseerd op islamitisch fundamentalisme. We zien een golf van religieus fundamentalisme over de hele wereld.”

Hoe anders klinken deze woorden van de vervolgde Saadawi, en hoe redelijker klinkt bovenstaande slotverklaring van de ‘seculiere islam-top’, in vergelijking met de nationalistische, agressieve taal van de leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid. Misschien is dit wel de reden waarom Wilders nauwelijks steun meer over heeft van oude makkers als Sylvain Ephimenco, Afshin Ellian, Leon de Winter, Jaffe Vink en Bart-Jan Spruyt – zelfs deze verlichtingsfundamentalisten, toch nooit te beroerd voor een stevig partijtje ‘islam-bashing’, passen voor de ongezouten moslimhaat van Wilders.

Wilders zelf begint dit ook te merken, en klaagt de laatste tijd steen en been dat mensen hem demoniseren – wat door Alex van Veen van Ravage ook zeer kwalijk gevonden wordt. Wilders klaagt zelfs over bepaalde cartoons die over hem gemaakt worden – dat is natuurlijk erg geestig van de man die vorig jaar binnen een dag alle Deens anti-Mohammed cartoons op zijn website had gezet.

Sommige columnisten pakken inderdaad wel erg stevig uit tegen Wilders, als ze vergelijkingen maken met het nazi-regime. Wilders reageerde hier woest op: “De Partij voor de Vrijheid heeft natuurlijk helemaal niets met extreem-rechts en het nazisme te maken. Mijn partij staat juist voor de rechtsstaat, de democratie en de vrijheid”, aldus Wilders op de Telegraaf-site nieuwnieuws.nl.

Wilders is natuurlijk geen nazi. Maar extreem-rechts is ie wel. En rechtsstaat, democratie, vrijheid? Wilders diskwalificeert een Kamerlid (Arib) nog voordat er een onderzoek is geweest…rechtsstaat? Als Wilders aan de macht is, gaat hij journalisten als Clairy Polak meteen ontslaan, want die zijn te links. Democratie? Als het aan Wilders ligt, zullen moslims ‘vrijwillig’ het land moeten verlaten…vrijheid? Wilders is extreem-rechts en propageert pure moslimhaat. Dat heeft niets te maken met demonisering, maar dat is de dingen noemen zoals ze zijn.

Bron: Eurodusnie website, maart 2007