Archive for januari, 2007

Hinderlijke bedelaars

januari 3, 2007

Aan de vooravond van de eerste zitting over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening in Leiden publiceert het Leidsch Dagblad een interview met burgemeester Henri Lenferink (PvdA). “Bedelaars worden als hinderlijk ervaren”, kopt het artikel. Vandaar dat er in de nieuwe APV een bedelverbod is opgenomen. Nog een aantal andere onderdelen van de APV zijn specifiek gericht tegen daklozen.

Ik kom in Leiden, met name in de buurt van het station, regelmatig mensen tegen die om wat geld vragen. Bedelaars zijn dat. De sociaaldemocraat Lenferink omschrijft ze vandaag in de krant als “de drugsgebruikers die rondhangen op de parkeerplaatsen en in het stationsgebied”.

Als iemand mij om geld vraagt, geef ik af en toe wat, af en toe ook niets. Zelf heb ik nooit last gehad van deze mensen en persoonlijk heb ik meer last van de BNN-achtige jongeren die in het winkelcentrum van de stad je een lidmaatschap van een of andere milieu- of mensenrechtenorganisatie proberen aan te smeren. Zouden deze nu ook onder het nieuwe bedelverbod vallen?

Toch schijnen sommige mensen echt last te hebben van bedelaars. Ze ervaren hen als hinderlijk. Om deze reden is in het concept van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening, die nog door de Leidse Gemeenteraad heen moet, de mogelijkheid van een bedelverbod opgenomen. Waarom? Lenferink in de krant van vandaag: “Dat is op verzoek gebeurd. Het is naar voren gebracht door de binnenstadbewoners en ook de politie is er voorstander van. Die vindt dat ze te weinig mogelijkheden heeft om bedelaars te verwijderen die zich hinderlijk gedragen.”

Lenferink heeft zijn oor dus te luisteren gelegd bij de politie, en bij wat klagende binnenstadbewoners. Ik moest meteen denken aan de buurtvereniging die actief is in de omgeving waar Vrijplaats Koppenhinksteeg is gevestigd in Leiden. Deze heeft enkele jaren geleden met succes de plaatsing van bankjes op de gracht tegengehouden, omdat gevreesd werd dat deze bankjes een magneetwerking zouden hebben op daklozen, junks en ander ongewenst volk. Nu kun je daar dus nergens op een bankje zitten, tot grote tevredenheid van deze buurtvereniging. Waarschijnlijk gaat het bij de klagers over ‘hinderlijke’ bedelaars om dezelfde soort binnenstadbewoners: van die mensen die bedelaars en daklozen zo ver mogelijk uit de buurt willen hebben.

Dat de politie om een bedelverbod heeft gevraag is natuurlijk geen verrassing: de politie wil altijd wel meer bevoegdheden om tegen bepaalde bevolkingsgroepen op te treden, dat maakt het werk op straat er weer wat eenvoudiger op. Maar nodig is het natuurlijk niet: allerlei andere regels in de APV en in de wet bieden de politie voldoende mogelijkheden om tegen werkelijke overlast op te treden. Het zijn dus vooral wat kleinburgerlijke stadsbewoners die Lenferink ervan hebben overtuigd een bedelverbod in de nieuwe APV op te nemen.

Ook enkele andere elementen uit deze APV lijken specifiek gericht tegen daklozen. Veel daklozen drinken veel alcohol, omdat ze verslaafd zijn, of gewoon omdat je daar warm van blijft als je op straat moet leven. Hiervoor is het APV-artikel “Hinderlijk drankgebruik” in het leven geroepen. Dit artikel bestaat overigens al langer. Bij nadere bestudering geeft dit artikel de burgemeester niet enkel de mogelijkheid hinderlijk drankgebruik te verbieden, maar drankgebruik in het algemeen, sterker nog, zelfs het “bij zich hebben” van een flesje of geopend blikje, zonder dat daarbij enige overlast wordt veroorzaakt, is verboden (met uitzondering natuurlijk van de terrassen, waar de beter bedeelden zich zorgeloos vol kunnen laten lopen). Veel daklozen in Leiden ontvangen de ene na de andere boete omdat de politie ze aantreft met een blikje bier op straat. In de nieuwe APV is trouwens ook een blowverbod opgenomen, om, zoals Lenferink het zegt, “specifieke overlastsituaties aan te pakken”.

Andere specifieke tegen daklozen gerichte APV-onderdelen zijn een verbod “om zich zonder redelijk doel in een portiek op te houden” en een verbod om op de openbare weg, in een portiek of in een bootje te overnachten. Wat toch wel eens nodig zal zijn, als je dakloos bent.

Het is treurig dat een links college, zoals dat in Leiden sinds een jaar bestaat, een APV accepteert die vol staat met repressieve, en grotendeels overbodige regels. Bovendien is het bedenkelijk dat enkele van deze regels – met name die over camera-toezicht en de instelling van veiligheidsrisicogebieden (waar preventief fouilleren kan plaatsvinden) de exclusieve bevoegdheid zijn van de burgemeester, en aan deze persoon dus veel te veel macht geven.

Vanavond vindt de eerste zitting plaats van de Commissie Bestuur en Leefbaarheid, over de modernisering van de Leidse APV. Eurodusnie heeft eerder al schriftelijke bezwaren ingediend tegen deze APV, onder meer op de punten camera-toezicht, het instellen van veiligheids-risiscogebieden, en enkele regels rond betogingen, samenscholing en het aanbieden van drukwerk. Vanavond gaat Eurodusnie ook inspreken tegen de nieuwe APV. Op zes februari organiseert Eurodusnie een korte publieke manifestatie rond dit onderwerp, op het Leidse Stadhuisplein. Hierover later meer.

Bron: Eurodusnie website, januari 2007

Advertenties

Inspraakreactie nieuwe APV

januari 2, 2007

Inspraakreactie van Eurodusnie, naar aanleiding van een reactie van het college op mijn eerdere ingediende bedenkingen op het concept-raadsvoorstel modernisering APV.

Leiden, 22 januari 2007.

Geachte Commissie,

Ik wil hierbij graag van de gelegenheid gebruik maken commentaar de leveren op de reactie van het College op de bedenkingen ten aanzien van de nieuwe APV die ik namens het Eurodusnie collectief in een schriftelijke inspraakreactie heb verwoord. Ik zal dat in een wat snel tempo doen, aangezien mijn tijd beperkt is.

In de eerste plaats wil ik de algemene opmerking plaatsen dat ik het merkwaardig vind dat over deze modernisering van de APV zo weinig publieke discussie is geweest – zeker als je het vergelijkt met de discussie over de Rijn-Gouwe Lijn of de winkelsluitingswet – terwijl deze modernisering van de APV van grote invloed kan zijn op bepaalde burgerlijke vrijheden. Ook vind ik het merkwaardig dat notabene een ‘links’ College een modernisering van een APV wil doorvoeren, die op enkele punten een verslechtering betekent.

In de eerste plaats het punt samenscholen. Mijn bedenking was dat het begrip samenscholing niet gedefinieerd was in de APV. In haar commentaar stelt het College dat het begrip samenscholing afdoende is geformuleerd in het Wetboek van Strafrecht en het dus niet nodig is dit te doen in de APV. Dit is naar mijn mening niet het geval (art. 186 WvS: “Hij de opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop zich niet onmiddellijk verwijdert na het derde door of vanwege het bevoegd gezag gegeven bevel, wordt, als schuldig aan deelneming aan samenscholing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie”). Het College geeft aan in haar reactie dat enkel samenscholingen met wanordelijkheden verboden zijn. Dat is een heldere mening, en er is dan volgens mij ook niets op tegen om deze voorwaarde – het zich voordoen van wanordelijkheden – in de nieuwe APV te vermelden, dat bevordert de duidelijkheid, ook voor de burger.

Over het aanmelden van betogingen. Ik had in mijn bezwaar gewezen op de Wet Openbare Manifestaties. Volgens deze wet is de Burgemeester bij niet-aangemelde demonstraties verplicht te onderzoeken of de demonstratie toch doorgang kan vinden. Zolang de gezondheid niet in gevaar gebracht wordt, het verkeer niet gehinderd wordt en er geen wanordelijkheden dreigen, moet de Burgemeester zo’n niet aangemelde betoging wettelijk gezien toestaan. In haar reactie stelt het College dat dit in de APV is ondervangen, aangezien in art 2.1.2.3 wordt vermeld dat de burgemeester ook een mondelinge kennisgeving, korter dan 48 uur, in behandeling kan nemen. Volgens de wet openbare manifesfaties is zelfs zo’n mondelinge kennisgeving echter niet strict nodig, zolang de gezondheid niet in gevaar gebracht wordt, het verkeer niet gehinderd wordt en er geen wanordelijkheden dreigen. Ik blijf daarom van mening dat het toestaan van niet- (schriftelijk danwel monderling) aangemelde betogingen mogelijk moet worden gemaakt in de nieuwe APV, onder deze voorwaarden.

Dan het punt van de demonstratie van één persoon. Ik ken persoonlijk mensen die zijn aangehouden omdat ze aan het demonstreren waren in hun eentje, zonder daarbij enige wanordelijkheid te veroorzaken, dus kennelijk is het voor de autoriteiten vaak niet duidelijk dat één persoon nooit een demonstratie kan vormen. Om die reden lijkt het me toch wenselijk dat in het betreffende artikel wordt opgenomen dat een demonstratie meerdere personen betreft, en dat één protesterend persoon nooit een als een demonstratie kan worden aangemerkt. Dat kost slecht een paar extra woorden in de APV en bevordert de duidelijkheid.

Over het verspreiden van drukwerk. Ik had het volgende bezwaar ingediend: “Wij maken bezwaar tegen het feit dat niet gespecificeerd is hoe het “aanwijzen van wegen of gedeelten daarvan” door het College voor een verbod voor het verspreiden van geschreven stukken e.d. in zijn werk gaat. Het moet duidelijk zijn hoe deze “aanwijzing” plaatsvindt, waar deze bekend wordt gemaakt en op welke termijn deze van kracht kan worden.” Het college stelt in een reactie dat deze aanwijzing zal plaatsvinden door middel van een afzonderlijk collegebesluit. Deze toelichting vind ik onduidelijk. Is het nu zo dat het verspreiden van drukwerk altijd is toegestaan, tenzij het College hierover een afzonderlijk besluit neemt? Indien deze interpretatie juist is lijkt me dat zo’n besluit enkel betrekking kan hebben op het verspreiden van drukwerk voor commerciële- of handelsdoeleinden.

Dan had ik bezwaar gemaakt tegen het niet toestaan van het gebruik van krijt op de openbare weg of op een onroerende zaak. Het College stelt in een reactie dat ook met een krijtje er ontsierende, beledigende of anderszins ongewenste afbeeldingen en dergelijke zijn te maken. Ik wil hierbij opmerken dat het gebruik van krijt volgens mij los staat van een eventueel beledigende boodschap. Als dit laatste onomstotelijk het geval is heeft de politie andere wetsartikelen voorhanden om de krijttekening te laten verwijderen of tegen de maker ervan op te treden. Daarbij is het trouwens onduidelijk wat belediging precies is, zie de affaire vorig jaar rond de spandoeken gericht tegen Minister Verdonk. Die vonden sommige mensen beledigend, maar de rechter oordeelde uiteindelijk dat het hier ging om vrijheid van meningsuiting en niet om belediging. Om deze reden vind ik de reactie van het College niet overtuigend, en blijf ik bij het bezwaar tegen het verbieden van krijten op de openbare weg, temeer daar dit geen schade aanbrengt, eenvoudig weg te halen is of door een regenbuitje verdwijnt.

Mijn bezwaar tegen lid 2.4.2 lid 3 vervalt, aangezien dit lid in de laatste versie van de APV is geschrapt.

In het kader van het tegengaan van plakken en kladden, in het bijzonder het plakken van posters, wil ik toch nog opmerken, ook als hint richting de gemeenteraad, dat het illegaal plakken naar mijn mening wordt bevorderd door een tekort aan openbare aanplakplaatsen, en het onvoldoende toezien door de Gemeente op commercieel aanplakwerk.

Dan de aanwijzing door de Burgemeester van “veiligheidsrisicogebieden”, waar bijvoorbeeld preventief gefouileerd kan worden. Het college stelt dat deze bevoegdheod voortvloeit uit artikel 151b van de Gemeentewet en dus niet gewijzigd kan worden. De Gemeenteraad kan echter wel beslissen dit APV-artikel te wijzigen, en wel op zo’n manier dat de Raad beslist over de instelling van een veiligheidsrisiscogebied, en niet de Burgemeester, en dit onder strenge voorwaarden. Dan moet deze wijziging later ook nog maar in de Gemeentewet worden doorgevoerd.

Tot slot het cameratoezicht. Het College stelt dat er allerlei randvoorwaarden bestaan die garanderen dat de privacy van burgers is gewaarborgd. Ik blijf principieel van mening dat het door de overheid maken van opnames van burgers op de openbare weg in alle omstandigheden ontoelaatbaar is in het kader van privacy en burgerrechten. De praktijk van het cameratoezicht in Nederland is er een waarbij een glijdende schaal is te zien: in steeds meer gevallen en op steeds meer locaties doemen er camera’s op, nu ook in veel treinen van de NS. Hier moet paal en perk aan worden gesteld: cameratoezicht moet niet mogelijk zijn op de openbare weg.

Opinio

januari 2, 2007

Miljonair zijn heeft zo zijn voordelen: je kunt een tijdschrift uitbrengen in een oplage van 350.000 exemplaren, en dat voor slechts 1 euro overal in Nederland te koop aanbieden. Gefinancierd door zakenman Roel Pieper kon deze week het eerste nummer van het nieuwe blad “Opinio” uitkomen. Altijd leuk, een nieuw blad. Maar is het ook wat?

Het moet gezegd, het blad ziet er bijzonder uit: knalroze zoals The Financial Times, geen enkele foto, en geen enkele reclame-advertentie. Alleen maar tekst. Terwijl het bij andere opiniebladen in Nederland al jarenlang alle hens aan dek is om te overleven, en advertenties broodnodig zijn om de rekeningen te betalen, kan ‘Opinio’ dankzij een onbekende, maar vast niet geringe financiële injectie van Roel Pieper, zich volledig richten op de “wekelijkse munitie voor de ideeënstrijd”: opinieartikelen en columns, dus.

In het Financieele Dagblad van vandaag (een blad trouwens waarin Pieper een vaste column heeft, en dat zijn blad vandaag gratis bijvoegde) beweert Pieper dat ‘Opinio’ links noch rechts is: “Er is net zo goed plaats voor een extreem linkse dichter als een rechts-republikein”. De lijst van vaste medewerkers en schrijvers van het eerste nummer doet toch wat anders vermoeden. Jaffe Vink is de hoofdredacteur, en die staat als voormalig chef van de Trouw-bijlage “Letter en Geest” nu niet bepaald bekend als een progressief denker. Dat geldt ook voor Diederik Boomsma, in dienst bij de conservatieve Edmund Burke stichting, en voor andere medewerkers aan het eerste nummer: Trouw-columnist Sylvain Ephimenco, de conservatieve ‘gezins’-filosoof Ad Verbrugge, de Britse conservatieve schrijver Theodore Dalrymple, islamvreter Hans Janssen, de hoogleraar Paul Cliteur, Ayaan Hirsi Ali, Andreas Kinneging en Bart Jan Spruyt. Je zou bijna denken, alleen Afshan Ellian en Leon de Winter ontbreken nog in het rijtje, dan heb je de hele top van conservatief Nederland bij elkaar.

Maar goed, laten we niet meteen een oordeel vellen. Een nieuw blad valt in principe altijd toe te juichen, zeker als het de bedoeling is, zoals Pieper in het Financieele Dagblad stelt, “het debat in Nederland aan te zwengelen”. De meeste artikelen in het blad zijn vrij kort, zoals blogs, dus dat leest lekker weg. Na het omslaan van de voorpagina treffen we een verzameling van wat aparte stukjes aan, waarin beweerd wordt dat dieren het beste beschermd kunnen worden door ze op te eten, en dat Wouter Bos gaat tornen aan het privé-bezit (beweert Hans Janssen), zodat onze eeuwenoude welvaart binnenkort in rook zal opgaan. Tsjonge! Een pagina verder leren we van Theodore Dalrymple dat een gebrek aan ouderlijk gezag zorgt voor te dikke kinderen. Ook interessant.

Gelukkig volgt er dan een groot artikel met de frisse titel “Let’s start a magazine!” van Jaffe Vink, die ons uitlegt waarom “Opinio” eigenlijk is opgericht, en wat voor karakter het blad zal hebben. Het antwoord op de eerste vraag blijft wat vaag, maar komt er in grote lijnen op neer dat we tegenwoordig in “interessante tijden” leven, en bij interessante tijden hoort nu eenmaal een nieuw blad. Waarom de tijden vroeger niet zo interessant waren, wordt helaas niet verteld, maar daar gaat het ook niet om, want “Opinio” wil graag de blik op de toekomst gericht houden.

De toekomst, die is namelijk fantastisch. Het heden trouwens ook. ‘Opinio’ zal genadeloos afrekenen met pessimisten en linkse zeurpieten, want die hebben niet door hoe prachtig en succesvol onze westerse samenleving is. Lees en geniet:

“We gaan de doemdenkers de stad uitjagen – die gaan maar naar Finsterwolde alias het Donkere Woud, nadenken over het milieu met Al Gore, en kromme worteltjes verbouwen bij maanlicht, in afwachting van de Apocalyps. Dan gaan wij intussen het energiebeleid veranderen, met creativiteit en innovatie. We laten de auto niet staan, maar gaan de auto veranderen. En het moet een mooie auto blijven, want ik haal mijn chick ook liever in een Cadillac.”

En zo gaat het nog even lekker optimistisch door. Jaffe Vink met een chick in een Cadillac! Het kan allemaal niet op. De rest van zijn artikel is één grote lofzang op onze voortreffelijke westerse beschaving, waarin racisme, armoede, milieu- of klimaatproblemen, uitbuiting en doorgedraaid marktdenken niet bestaan, en ook nooit hebben bestaan: dit zijn slechts verzinsels van politiek-correcte zeurpieten, die niet doorhebben dat alleen de superieure waarden van de Verlichting de basis vormen voor onze cultuur, en dan komt alles wel goed.

Diederik Boomsma past in een lang artikel deze denkwijze toe op de ramp met de Probo Koala, het schip dat deze zomer tonnen giftig afval loosde in het Afrikaanse land Ivoorkust, met tien doden en duizenden ernstig zieken onder de lokale bevolking tot gevolg. Het is helemaal niet bewezen dat dit kwam door het geloosde gif, beweert Boomsma, en als dit al zo was, dan was dit voornamelijk de fout van de Ivoriaanse autoriteiten. Geen woord over het krankzinnige gegeven dat het kennelijk mogelijk en legaal is om zwaar chemisch afval te dumpen in arme landen. Geen woord over de verantwoordelijkheid van westerse bedrijven voor dit schandaal. Nee, het wordt tijd om “onze chemofobie te overwinnen” aldus Boomsma, want we zijn blijkbaar vergeten “hoeveel we aan de chemie te danken hebben”. Vooruitgangsdenken, weet u wel? Die mensen in Ivoorkust moeten gewoon hun chemofobie overwinnen!

Verderop in Opinio treffen we nog een interview aan met de conservatieve filosoof Ad Verbrugge, afgenomen door Bart Jan Spruyt. Het artikel met als onderwerp “wat is er mis met het onderwijs”, begint met een klassieke aanval op de vertegenwoordigers van de ’68 generatie. Die bedoelden het weliswaar goed, maar hebben uiteindelijk vooral negatieve krachten ontketend, waardoor het onderwijs momenteel volledig naar de klote is. Verbrugge oppert weliswaar voorzichtig dat het marktdenken hierbij ook een rol heeft gespeeld, maar dit was tevens de schuld van links, want die hebben dat denken na de val van de Muur omhelst. Hij concludeert, vast tot opperste tevredenheid van interviewer Spruyt, waar we in de samenleving heen moeten: “de formulering van collectieve symbolen en identiteiten: burgerschap en de natiestaat, gedeelde waarden en een gezamenlijke visie op wat we goed en normaal vinden, zoals de manier waarop we elkaar begroeten.” Nationalisme dus, en een flinkse dosis normen en waarden. Geen wonder dat Verbrugge over het huidige tijdsgewricht in Nederland “voorzichtig optimistisch” is.

We bladeren door, en treffen dan een stuk aan van twee pagina’s van Trouw-columnist Sylvain Ephimenco, die uitlegt dat Voltaire dood is, dat wil zeggen, het vrije woord. In Frankrijk wel te verstaan, want daar gaat het artikel over. Zelfs liberale helden als Alain Finkielkraut zijn al gevallen voor de terreur van de Franse Linkse Kerk, zo kunnen we lezen. Die Linkse Kerk, het ultieme schrikbeeld van rechts-conservatieven in heel Europa, wordt in Frankrijk vooral gevormd door anti-racistische organisaties, die iedereen de mond zouden snoeren die kritisch durft te zijn over de islam. Ephimenco drijft enorm door op dit punt, op dezelfde manier als hij doet in zijn columns in het blad Trouw. Er verschijnen in Europa meer kritische artikelen en boeken over de islam als ooit tevoren, en de rechtse media staan er bol van, maar deze relativering komt Ephimenco natuurlijk niet zo goed uit. Als je de islam niet als hoofdprobleem ziet in Europa, en geen fan bent van Theo van Gogh, dan ben je pro-islam en een politiek-correcte slappeling, daar komt het in grote lijnen op neer. Het is allemaal een beetje vermoeiend.

Op de voorlaatste pagina keuvelen Andreas Kinneging en Paul Cliteur gezapig over de waarden van de Verlichting en de rol van religie, om samen te concluderen dat het multiculturalisme allemaal maar niks is. De uitsmijter van “Opinio” is een stukje van Ayaan Hirsi Ali, die ook maar weer eens de islam aanpakt, en haar nieuwe stokpaardje berijdt: de noodzaak voor een twee-partijenstelsel in Nederland. In een legendarisch interview bij NOVA in december had ze dit onderwerp ook al aangesneden. Tijdens dit gesprek met Twan Huys poneerde zij toen drie boeiende stellingen: 1. Mohammed B. radicaliseerde omdat hij een uitkering had; 2. Sinds het vertrek van Wim Kok is Nederland demissionair, en 3. Met een twee-partijenstelsel, zoals in de VS, zal het allemaal veel beter gaan hier. Twan Huys deed er wijselijk het zwijgen toe.

In haar stukje “Groeten uit Washington” is het gejammer niet van de lucht: er zijn vervelende stukjes over haar verschenen in HP/De Tijd; met haar vertrek zijn de thema’s die zij op de agenda heeft gezet uit het politieke debat verdwenen, en natuurlijk is zij, net als Bolkestein en Fortuyn, “op de brandstapel gezet”. Alsof haar paginagrote opiniestukken niet om de haverklap in Nederlandse kranten verschijnen. Alsof zij niet slechts hoeft te klikken met haar vingers, en de tv-journalisten staan voor interviews met haar in de rij. Alsof haar boeken niet in alle Nederlandse winkels te koop liggen. Nee, dan de VS, daar is alles veel beter: “daar gaat het toch meer om de inhoud”.

Nogmaals, een nieuw opinieblad in Nederland valt altijd toe te juichen, maar of “Opinio” nu zo’n enorme verrijking is van het Nederlandse bladen-aanbod valt toch te betwijfelen. Als iemand een rechts blad wil oprichten is dat natuurlijk zijn of haar volste recht, maar waarom dan weer toch kiezen voor de ‘usual suspects’ van belegen, conservatieve beroepsklagers, waarmee we toch al lang en breed bekend zijn? Dat valt eigenlijk nog het meest tegen aan het nieuwe blad “Opinio”: het eerste nummer is net verschenen, maar het maakt nu al een oubollige indruk. En Piepers’ claim dat het blad zowel ruimte biedt aan links als aan rechts, klopt gewoon niet: het blad heeft een overduidelijk rechts en conservatief karakter, en de klagerige, verongelijkte toon van de artikelen is ronduit vervelend.

“Opinio” is helemaal niet onstaan omdat een groep denkers behoefte had “de vrijheid van denken, en de strijd der ideeën” te laten ontketenen. “Opinio” is ontstaan omdat Pieper behoefte had aan een blaadje waarin zijn ideeën verwoord worden. “My own mag”, dus. Pieper gaf het eigenlijk zelf al aan, vandaag in het Financieele Dagblad: “Ik ben altijd op zoek geweest naar platforms en media om mijn ideeën voor het voetlicht te brengen”.

Bron: Eurodusnie website, januari 2007

Terugblik politieke quiz

januari 1, 2007

Zaterdag deden in de Linkse Kerk van Eurodusnie 14 teams mee aan de eerste Linkse Kerk Politieke Quiz. Het werd een leuk en succesvol evenement dat zeker nog eens zal worden herhaald. Voor de geïnteresseerden volgt hier de vragenlijst, de winnaars, de ranglijst van teams, de mafste antwoorden en de correcte antwoorden.

Zowel de ontmoetingsruimte de Linkse Kerk als de belendende Marinus van der Lubbe-zaal waren zaterdagavond 13 januari al vroeg gevuld met quiz-fanaten, voornamelijk afkomstig uit Leiden, maar enkelen ook uit Amsterdam, Haarlem en Wageningen. Onder de bezielende leiding van quizmaster Aik Kramer gingen 14 teams de strijd aan om 3 prachtige prijzen: een verjaardagskalender met opwindende foto’s van Leidse activisten (overigens geen Eurodusnie-uitgave, zoals foutief vermeld in de laatste Grachtenkrant), een dik boek van Erik van Ree over de geschiedenis van het communisme, en de hoofdprijs: een luxueus biologisch voedselpakket. Hieronder de vragen van de quiz.

De antwoorden staan verderop in dit stukje, dus wie zichzelf nog wil testen moet niet te ver doorscrollen.

Vragen ronde 1 – Binnenlandse politiek

1. Welke Amsterdamse Officier van Justitie werd na het wegsturen van Pim Fortuyn bij Leefbaar Nederland in 2002 de lijsttrekker van deze partij?

2. In 1991 werd door een aantal leden van de Partij van de Arbeid het “Sociaal Democratisch Vernieuwingsplatform” opgericht, dat zeer kritisch stond tegenover het leiderschap van Wim Kok. Vier prominente PvdA’ers zaten destijds in deze “Rode Hoed-groep”. Het blad Elsevier sprak in dit verband zelfs van “De bende van Vier”. Noem twee van de vier PvdA’ers uit deze ‘Bende van vier’!

3. Onlangs werd de Iraakse dictator Saddam Hoessein opgehangen in Baghdad. Saddam Hoessein heeft meerdere malen gifgas ingezet tegen zijn tegenstanders. Welke Nederlander was één van de belangrijkste leveranciers van grondstoffen voor de Iraakse chemische wapens?

4. De Nederlandse Minister van Defensie Henk Vredeling veroorzaakte eind jaren zeventig 10.000 gulden schade door het werpen van een zwaar object door een spiegelruit in een luxe restaurant in Brussel. Wat gooide Vredeling door die ruit?

a. een asbak
b. een champagne-emmer
c. een soepbord

5. Bill Clinton veroorzaakte in de jaren negentig nogal wat opschudding met de mededeling dat hij wel eens marihuana had gerookt. Welke Nederlandse politicus zei onlangs in een interview wel eens cocaïne te hebben gebruikt?

6. In oktober 2002 kwam er een einde aan het eerste kabinet Balkenende. Volgens CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen vormde de doorslaggevende reden om de stekker uit het kabinet te trekken een incident, waarbij de fractievoorzitter van de LPF met een pistool werd bedreigd door een partijgenoot. Welke twee bekende LPF’ers waren betrokken bij dit beruchte incident?

7. In december weigerde Minister Verdonk op verzoek van het parlement het uitzetten van asielzoekers die nog onder de oude asielwet vallen voor 24 uur te staken. Hoeveel asielzoekers zouden er in die 24 uur zijn uitgezet?

8. Tot 2003 was de D66’er Alexander Pechtold wethouder in Leiden. In 2005 werd hij benoemd als minister in het kabinet Balkenende-2. Welke bestuurlijke functie vervulde Pechtold tussen deze twee banen?

9. De bekende voetbalcommentator Hans Kraaij werd in 2002 door de NOS ontslagen omdat hij zich verkiesbaar had gesteld voor een politiek partij. Welke partij was dit?

Vragen ronde 2 – Buitenlandse politiek

1. Bill Clinton kreeg in 1998 nogal wat kritiek te verduren door het bombarderen van een fabriek in een arm Afrikaans land, waarvan hij vermoede dat er chemische wapens werden gemaakt. Welk land was dit?

2. In 1990 werd de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die aan de macht was in het toenmalige Oost-Duitsland, voortgezet onder de naam PDS. Twee jaar geleden onderging deze partij opnieuw een naamsverandering. Wat is nu de naam?

3. Van welke Amerikaanse bekendheid stamt de volgende uitspraak: “Het feminisme is een socialistische, tegen het gezin gerichte politieke beweging die vrouwen aanspoort hun echtgenoten te verlaten, hun kinderen te vermoorden, hekserij te bedrijven, het kapitalisme te vernietigen en lesbisch te worden.”

4. Tijdens de culturele revolutie in China, in de jaren zestig, was een uit de communistische partij voortgekomen burgerbeweging verantwoordelijk voor een jarenlange campagne van terreur, moord en intimidatie. Hoe heete deze voornamelijk uit jongeren samengestelde burgerbeweging?

5. De Russische politicus Leon Trotski vluchtte aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw zijn land uit. In 1940 verbleef hij in Mexico, waar hij bezoek kreeg van een geheim agent van Stalin. Wat kreeg Trotski toen tegen zij hoofd?

a. een klauwhamer
b. een ijspriem
c. een verfkrabber

6. In 2005 werd in Libanon de voormalig premier Rafik Hariri vermoord door een bomaanslag. Welke naam kreeg het hieropvolgende massa-protest, dat leidde tot de terugtrekking van Syrische troepen uit Libanon?

7. In december vorig jaar zond de Waalse publieke omroep een speciaal “journaal” uit, waarin zij berichtte dat het Vlaamse parlement unilateraal had besloten zich af te scheiden van de Belgische staat. Van een dergelijke splitsing was in de praktijk geen sprake, en deze “nieuwsuitzending” was dan ook de aanleiding voor een stevige nationale rel in Belgie. In Vlaanderen waren er slechts twee politieke partijen die de grap wèl geslaagd vonden. Welke twee partijen waren dit?

8. In december 2001 was de aanval van de Amerikanen in Afghanistan op de Taliban, en met name Al Qaida, in volle gang. Eén van de bekendste Taliban-leiders, Mollah Omar, wist op spectaculaire wijze aan de oprukkende Amerikaanse troepen te ontsnappen. Hij deed dit per motor. Op welk merk motor ontsnapte Mollah Omar?

a. Suzuki
b. Honda
c. Kawasaki

9. Eén van de kopstukken van de Engelse Labour-party bezocht in 2003 Saddam Hoessein. Het controversiële interview werd in veel landen op televisie uitgezonden. Welke politicus was dit?

Vragen ronde 3 – Buitenparlementaire politiek

1. In de jaren tachtig waren er in Nederland enkele massa-demonstraties tegen de voorgenomen plaatsing van 48 middellange afstandsraketten in het Brabantse plaatsje Woensdrecht. Hoe heetten deze raketten??

a. SS 20 raketten
b. Tomahawk raketten
c. Patriot raketten

2. In 1990 werd de Amerikaanse milieuactiviste Judy Bari levensgevaarlijk gewond toen een bom ontplofte in haar auto in Californië. De aanslag is vrijwel zeker gepleegd door de Amerikaanse FBI. Tot welke radicale milieugroepering behoorde Judy Bari?

3. Eén van de eerste bekende massademonstraties van de zgn. ‘anti-globaliseringsbeweging’ vond plaats in 1999 in Seattle, in de Verenigde Staten. Welke internationale organisatie vormde destijds het doelwit van het protest?

a. het Internationaal Monetair Fonds
b. de Wereldbank
c. de Wereldhandelsorganisatie

4. Ongeveer een jaar geleden bezetten activisten van de Nederlandse milieu-actiegroep Groenfront een bos, om te voorkomen dat dit gekapt zou worden voor de aanvliegroute voor AWACS-vliegtuigen van een nabijgelegen militaire basis Er werden boomhutten en tunnels in het bos gemaakt. Bij welk Limburgs plaatsje ligt dit bos?

5. Op 14 oktober 1977 werden vier gevangenen van de Duitse Rote Armee Fraktion dood in hun cel gevonden, in de beruchte Stammheim gevangenis. Noem drie van de vier gevangenen, die allen tot de top behoorden van deze Duitse groepering.

6. Vorig jaar werd door de organisatie “Wij vertrouwen stemcomputers niet” geprotesteerd tegen het gebruik van stemcomputers bij de Nederlandse verkiezingen. Welke persoon, tevens oprichter van de internetprovider xs4all, nam het voortouw in deze campagne?

7. In het begin van de jaren ’70 bestond in Nederland voor korte tijd een gewapende communistische splintergroepering, die geïnspireerd was op het gedachtengoed van de Duitse Rote Armee Fraktion. Hoe heette deze groep?

8. De linkse Amerikaanse band MC5 maakte eind jaren zestig een cover van het liedje “Motor city is burning” van John Lee Hooker. Het nummer gaat over een Amerikaanse stad waar in 1967 vijf dagen lang hevige rellen plaatsvonden, resulterend in 43 doden en 7000 arrestaties. Om welke Amerikaanse stad gaat het hier?

9. In 1985 bracht de paus een bezoek aan Nederland. In welke stad leidde dit bezoek tot enorme rellen, waarbij tientallen mensen werden gearresteerd?

Vragen finale ronde – gemengd

1. Welke bekende Amerikaanse rap-artiest werd in 1971 geboren in Brooklyn als zoon van twee leden van de Black Panther Party?

2. Welk Haags kraakpand, waarin het destijds oudste kraakcafe van Nederland was gevestigd, werd in 2001 in ontruimd?

3. In 1978 protesteerden Freek de Jonge en Bram Vermeulen met de cabaretgroep Neerlands hoop tegen het WK voetbal in Argentinië. Hoe heete het programma va Neerlands Hoop, waarbij dit protest centraal stond?

4. Ex-premier Wim Kok verdient een leuk centje bij met commissariaten bij enkele multinationals. Bij welk bedrijf is Wim Kok thans GEEN lid van de Raad van Commissarissen?

a. Shell
b. de ING bank
c. Unilever

5. In 1985 splitsten enkele honderden leden van de Pacifistisch Socialistische Partij zich af, om een nieuwe partij te formeren. Ook de voormalige PSP-fractievoorzitter Fred van der Spek sloot zich aan bij deze partij. Hoe heette deze nieuwe partij?

6. Uit 1984 stamt een beroemde foto, waarbij twee staatsleiders elkaars hand vasthouden, om de slachtoffers van twee wereldoorlogen te herdenken. Om welke twee regeringsleiders ging het hier?

7. In 1990 pleegde het het Ierse Republikeinse Leger, het IRA, een aanslag in een Nederlandse stad, waarbij twee Australische toeristen omkwamen. In welke Nederlandse stad gebeurde dit?

8. In 1992 maakte een Amerikaanse vice-president zich onsterfelijk belachelijk door tijdens een optreden in een school het woord ‘potato’ (aardappel) verkeerd te spellen. Wie was dat ook al weer?

———-

Individuele spelers hadden het voordeel dat zij elke ronde een extra vraag konden beantwoorden (steeds de 9e). In de praktijk bleken teams met veel deelnemers echter toch in het voordeel. Uit Amsterdam kwam een team met vier mensen, een gemengd Leids/Wagenings teams speelde met 5 mensen mee, en Haarlem was met twee teams met elk vier mensen ruim vertegenwoordigd.

In de eerste ronde nam een sterk team, bestaande uit Joachim, Jeffrey en Merijn, een voorsprong, op de voet gevolgd door de para-reserveersters/aktielijst uit Haarlem. Maar ook het gemengd Leids/Wagenings team maakte toen al een stevige score van 6 uit 8. In de tweede ronde kroop het team uit Amsterdam, ‘Emerika’, dichterbij, maar werden de topposities geconsolideerd door Haarlem, Joachim e.a. en Leiden/Wageningen. Verdienstelijke teams als Van Hees, Multiplex en Edwin, begonnen toen al een fatale achterstand op te lopen. In uitvalronde nummer drie – met vragen over buitenparlementaire politiek – werd duidelijk welke teams naar de finale ronde gingen. In deze ronde werden reuzescores van 8 uit 8 gehaald door de teams Leiden/Wageningen en Amsterdam, en scoorde de Puike Prediker een voortreffelijke 7 uit 8. De teams Joachim e.a. en Haarlem scoorden op dit onderwerp wat minder, maar hadden toch al een dusdanig goede score opgebouwd dat zij, samen met Leiden/Wageningen, doorgingen naar de finale-ronde.

Deze bestond uit gemengde vragen. Met slechts één fout antwoord werd Leiden/Wageningen de glorieuze winnaar van deze ronde, en dus ook van de gehele quiz. De para-reserveersters/aktielijst uit Haarlem eindigden op nummer 2, en Joachim e.a. op nummer drie.

De eindstand van de quiz was als volgt:

1. Leiden/Wageningen 19 + 7 goed
2. Para-reserveersters/aktielijst 14 + 2 goed
3. Joachim, Jeffrey en Merijn 14 + 1 goed
4. Kees, Titch en Betto (Amsterdam/Emerika) 13 goed
5. Puike Prediker 12 goed
6. Multipleks 11 goed
7. Team van Hees 10 goed
8. Team Han (SP) 8 goed
9. Team Edwin 7 goed
9. Team Heemstede/Bloemenbuurt 7 goed
9. Team Jeff en Hannie 7 goed
12. Team Krijtje en Saïda 6 goed
13. Michel 5 goed
13. Team Bauke, Roos 5 goed

Dit waren de correcte antwoorden, met tussen haakjes enkele originele of eigenaardige, doch foute antwoorden.

Antwoorden ronde 1 – Binnenlandse politiek

1. goede antwoord: Fred Teeven
(Klaas Wilting)

2. goede antwoord: (twee van de vier) Hans Kombrink, André van der Louw, Eduard Bomhoff en Maurice de Hond.
(Den Uyl)

3. goede antwoord: Frans van Anraat
(anthrax, Ali Chemicali)

4. goede antwoord is a. asbak

5. goede antwoord: Femke Halsema

6. goede antwoord: Harry Wijnschenk en Gerard van As.
(Bart Veldkamp)

7. goede antwoord: 0,714 (1 wordt ook goedgerekend)
(12.000)
NB enkele teams vonden deze vraag dubieus, aangezien het cijfermateriaal niet te vertrouwen is.

8. goede antwoord: burgemeester van Wageningen. ‘Burgemeester’ is ook goed.
(brandweer, concierge)

9. goede antwoord: Leefbaar Nederland
(NVU)

Antwoorden ronde 2 – Buitenlandse politiek

1. goede antwoord: Soedan

2. goede antwoord: Die Linkspartei (= De Linkse Partij). Die Linke mag ook

3. goede antwoord: de Amerikaanse tv-dominee Pat Robertson
(Mel Gibson, Larry King)

4. goede antwoord: De rode garde(s)
(Jeugdstorm, Gang of Four)

5. goede antwoord: b. een ijspriem.

6. goede antwoord: de ceder-revolutie. ook goed: cedar
(‘Syrië no way’, ‘iets met die pijnboom’, ‘geen gezeik iedereen rijk’)

7. goede antwoord: Het Vlaams Belang en Spirit

8. goede antwoord: b. Honda
NB: volgens één team schijnt Mollah Omar tijdens de vraagstelling benoemd te zijn als kopstuk van Al Qaida, terwijl hij natuurlijk bij de Taliban behoorde.

9. goede antwoord: Tony Benn

Antwoorden ronde 3 – Buitenparlementaire politiek

1. goede antwoord: b. Tomahawk raketten
(SS20 raketten)

2. goede antwoord: Earth First
(Sierra Club)

3. goede antwoord: c. de Wereldhandelsorganisatie

4. goede antwoord: Schinveld (ook goed gerekend: Onderbanken)

5. goede antwoord (drie van de vier): Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Jan Carl Raspe, Irmgard Möller
(Rosa Braun, Ulricke Wolf, Eddy Wally, Volkert)
NB: Achteraf werd de jury door de Puike Prediker gewezen op een fout in deze vraag: Irmgard Möller overleed niet in Stammheim, maar raakte levensgevaarlijk gewond.

6. goede antwoord: Rob Gongrijp

7. goede antwoord: de rode jeugd
(Lichtend Pad, de rode zon, Rode Hanen)

8. goede antwoord: Detroit

9. goede antwoord: Utrecht

Antwoorden finale ronde – gemengd

1. goede antwoord: 2pac (Tupac Shakur)

2. goede antwoord: het Brullend Breekijzer

3. goede antwoord: Bloed aan de paal

4. goede antwoord: c. Unilever

5. goede antwoord: Partij voor Socialisme en Ontwapening (PSO) ook goed: PvSO.
(Anti Revolutionaire Partij)

6. goede antwoord: Helmut Kohl en Francois Mitterand

7. goede antwoord: Roermond

8. goede antwoord: Dan Quayle

De organisatie dankt alle teams voor de deelname, en misschien tot een volgende keer!

Bron: Eurodusnie website, januari 2007